UWAGA!

Informacja Prezydenta Miasta dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałej o możliwości wyłączenia z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych

Oświadczenie/odwołanie oświadczenia o wyłączeniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które nie może zostać odwołane w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2026 r.

 

Od 1 grudnia 2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości (odpady zbierane w sposób selektywny), na których zamieszkują mieszkańcy wynosi miesięcznie 27,70 zł od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości (uchwała Nr 592/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu).

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY OD 1 STYCZNIA 2019?

KLIKNIJ W OBRAZKI PONIŻEJ

Informujemy mieszkańców Sosnowca, że w przypadku zbyt małej ilości worków na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: „Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne” dodatkowe można pobrać w wyznaczonych puntach na terenie naszego miasta.

 

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami przy ul. Mościckiego 14 pok. 4,

Siedziba Remondis Sosnowiec Sp. z o. o. ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11B,

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. ul. Grenadierów 21.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w odstępach kwartalnych:

  • za I kwartał do 31 marca danego roku,
  • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
  • za III kwartał do 30 września danego roku,
  • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

 

 W celu polepszenia komunikacji z właścicielami nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec zapraszamy do skorzystania z

Internetowego Biura Obsługi Płatnika (IBOP)

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 poz.87),
na podstawie art. 1a, art. 6k ust. 3, art. 6o ust. 1, art. 9f, art. 10 ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
od 1 lutego 2015 r. wszystkie odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny.
W związku z powyższym wypełniając deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składaną przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec, należy stosować stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny.

 

 

Komunikat dot. uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby inne niż podatnik.

 

 

 DEKLARACJA ŚMIECIOWA - wypełnij, wydrukuj, wyślij! - KLIKNIJ TUTAJ

 

Możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Deklarację uważa się za złożoną w momencie otrzymania przez składającego, zwrotnego potwierdzenia odbioru wiadomości.

KLIKNIJ TUTAJ

 

Możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opatrzonych podpisem zaufanym ePUAP
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 235)

 

 Wzór zgłoszenia zapotrzebowania na dostarczenie kontenera lub worków na odpady zielone dla nieruchomości zamieszkałych, położonych w zabudowie wielorodzinnej

Kliknij TUTAJ

 

Zapotrzebowanie na kontenery na odpady zielone dla nieruchomości wielorodzinnych należy kierować na adres

zielone.sosnowiec@remondis.pl lub fax: + 48 32 293 80 79

 

 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Kliknij TUTAJ

 

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Grenadierów 21, czynny: od poniedziałku do piątku 9.00 – 17.00, w soboty 9.00-13.00 - kliknij poniżej

„Gminny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów MPGO SP. z o.o. – regulamin”

NR TELEFONU

ZAKRES SPRAW

32 296 07 83

 

 

32 296 07 91

 

Zgłaszanie interwencji w sprawie pojemników/worków oraz braku odbioru odpadów komunalnych.

 

Kontrole w terenie zgłoszonych interwencji oraz kontrole selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

32 296 07 25

 

Informacje w sprawach składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i deklaracji zmieniających.

Nadawanie indywidualnych numerów konta bankowego w celu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

32 296 06 31

 

 

32 296 07 22

 

Informacje w sprawach:

- Wezwań ws. nieprawidłowo złożonych deklaracji lub braku deklaracji,

- Prowadzonych postępowań ws. nieprawidłowo złożonych deklaracji lub braku deklaracji.

 

 

32 296 07 90

32 296 08 34

 

32 296 07 92

 

 

32 296 08 33

Księgowość:

Informacje o dokonanych wpłatach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nadpłaty, niedopłaty).

 

Wydawanie postanowień o zarachowaniu wpłaty/nadpłaty.

 

Windykacja:

Informacje o wystawionych upomnieniach z tytułu zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tytuły wykonawcze.

Prowadzenie postępowań wobec spadkobierców oraz następców prawnych.

 

 

 

  • 19
  • maja 2024Niedziela
Imieniny: Celestyn, Potencjana, Potencjanna, Kryspin, Bernarda
Pogoda:
  • 24oCTeraz
  • 23oCJutro
  • 26oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka