Termomodernizacja kompleksu obiektów SP nr 42 przy ul. B. Prusa 253A oraz II LO im. E. Plater przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opis projektu

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja kompleksu budynków przy ul. B. Prusa 253 A w skład którego wchodzą: SP nr 42, Przedszkole Samorządowe nr 51, Żłobek Miejski nr 5 i Przychodnia lekarska oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu, poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych w tych obiektach, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Realizacja projektu umożliwia ograniczenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń wynikających m.in. z poprawy efektywności energetycznej budynków. Projektem objęte były budynki użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej 10 108,78m2.

Cele projektu

Celem projektu było zwiększenie efektywności wykorzystania i wytwarzania energii w obiektach na terenie Sosnowca, a także kompleksowe zarządzanie i rozwój infrastruktury miasta ukierunkowany na niskoemisyjność i wprowadzenie niskoemisyjnych wzorców konsumpcji energii i jej nośników we wszystkich sektorach gospodarki miasta. W konsekwencji realizacja projektu umożliwia ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych wynikających miedzy innymi z poprawy efektywności przetwarzania nośnika energii lub jego zmiany. W szerszym oddziaływaniu projekt zapewni korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. przez wzrost innowacyjności wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

Planowane rezultaty

Zgodnie z audytami energetycznymi opracowanymi dla budynków, które stanowiły przedmiot projektu, realizacja zadań przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii końcowej dla c.o. i c.w.u. W przypadku kompleksu obiektów SP42 przy ul. B. Prusa 253A jest to wartość: z 3 682 GJ/rok do 1438 GJ/rok (61%), a dla budynku II LO im. E. Plater przy ul. Parkowej redukcja nastąpi: z 1 950 GJ/rok do 593 GJ/rok (70%). Sumaryczne zapotrzebowanie wszystkich obiektów na energię końcową przed realizacją projektu wyniosło 5 633 GJ/rok, natomiast po wykonaniu zadań szacowane zużycie energii końcowej wyniesie 2 031 GJ/rok. W związku z tym oszczędność energii finalnej wyniesie 3 602 GJ/rok, co oznacza stopień poprawy efektywności energetycznej na poziomie 64%.

W konsekwencji realizacji projektu przewiduje się redukcję emisji pyłu na poziomie 0,083t/rok, natomiast CO2 – 277,58t/rok.

Wykonawcy:

Wykonawcą przedmiotowego zadania w zakresie:

 • kompleksu obiektów SP nr 42 przy ul. B. Prusa 253A w Sosnowcu było Przedsiębiorstwo Budowlane "CZĘSTOBUD" z siedzibą w Częstochowie, przy Al. Bohaterów Monte Cassino 40,
 • II LO im. E. Plater przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu był ZAKŁAD BUDOWLANO - HANDLOWY ANDRZEJ MUC z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 6.

Terminy realizacji robót:

 • W zakresie kompleksu obiektów SP nr 42 przy ul. B. Prusa 253A w Sosnowcu:
  - Umowę z Wykonawcą robót budowlanych podpisano dnia 19.02.2019 r.
  - Realizację zadania zakończono w listopadzie 2019 r.
 • W zakresie II LO im. E. Plater przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu:
  - Umowę z Wykonawcą robót budowlanych podpisano dnia 04.12.2018 r.
  - Realizację zadania zakończono w grudniu 2019 r.

Wartości projektu

Całkowita wartość projektu szacowana była na poziomie 9 192 331,98 zł, w tym wydatki kwalifikowane - 8 867 009,61 zł, przy dofinansowaniu ze środków unijnych – 7 531 777,65 zł.

Ostateczna wartość projektu wyniosła: 10.966.244,03 zł.

 • 19
 • lipca 2024Piątek
Imieniny: Arseniusz, Marcin, Wincenty, Lutobor, Rufin
Pogoda:
 • 26oCTeraz
 • 27oCJutro
 • 29oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka