Umowa o dofinansowanie projektu

„Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU, zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66   

w Sosnowcu”

nr UDA-RPSL.12.02.01-24-046H/16-00

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020

została zawarta w dniu 30.11.2016r.

 

Oś Priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna”

Działanie 12.2. ”Infrastruktura kształcenia zawodowego”

Poddziałanie 12.2.1”Infrastruktura kształcenia zawodowego –ZIT”
Kwota dofinansowania stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Podpisanie umowy z Wykonawcą na I etap robót budowlanych nastąpiło 13 września 2017r.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy miało miejsce 18 września 2017r.

Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Budowlano-Handlowy Andrzej Muc z Siemianowic Śląskich.

Projekt zakładał nadbudowę i przebudowę istniejącej infrastruktury obiektu dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grota Roweckiego 66   w Sosnowcu na potrzeby warsztatów kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej, hotelarskiej i ekonomiczno-reklamowej. W wyniku realizacji projektu powstały nowe zespoły pomieszczeń i pracowni dydaktycznych (w tym interdyscyplinarnej) do praktycznej nauki zawodu, oddzielnie dla każdej branży, wyposażone w urządzenia i sprzęt do praktycznej nauki zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kelner, kucharz, cukiernik, piekarz, technik ekonomista i technik organizacji reklamy, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt wpłynął na poprawę jakości i efektywności procesu kształcenia zawodowego. Powstała infrastruktura jest uzupełnieniem działań ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt polegał na przebudowie i nadbudowie istniejącej infrastruktury kształcenia zawodowego wraz z wyposażeniem pomieszczeń dydaktycznych w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy wraz z jego dostosowaniem do osób niepełnosprawnych na potrzeby uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wykonano przebudowę segmentu 2 na poziomie parteru oraz nadbudowę o jedną kondygnację. Na parterze znajduje się pracownia dla branży ekonomiczno-reklamowej oraz węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych. Na I piętrze znajdują się 2 zespoły pomieszczeń dydaktycznych: branży hotelarskiej i branży gastronomicznej. Dla branży hotelarskiej wykonano: recepcje z zapleczem, pokój hotelowy 5-cio gwiazdkowy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, magazyny, węzły sanitarne, w tym łazienkę dla niepełnosprawnych.

Dla branży gastronomicznej powstała: nowoczesna kuchnia, sala konsumpcyjna z barem z zapleczem i magazynem zasobów, sala dydaktyczna, rozdzielnia kelnerska, zmywalnia, pracownia kierownika kuchni, zmywalnia kuchenna, kuchnia zimna, stanowisko cukiernicze, pomieszczenie przygotowalni warzyw i dezynfekcji jaj, pomieszczenia związane z cateringiem, magazyny, mroźnia, chłodnia, pomieszczenie socjalne z szatnią i węzłem sanitarnym.

Zakres prac objął również m.in.: roboty rozbiórkowe, budowę drogi wewnętrznej, przebudowę i rozbudowę przyłączy i instalacji elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechnicznej, C.O.

Ostateczna wartość projektu wyniosła: 6 017 226,05 zł, a wartość dofinansowania wzrosła do:  3 338 844,68 zł

Uroczyste otwarcie miało miejsce w dniu 14 maja 2019 r.

GALERIA

 

 

 

 

 

  • 19
  • lipca 2024Piątek
Imieniny: Arseniusz, Marcin, Wincenty, Lutobor, Rufin
Pogoda:
  • 26oCTeraz
  • 27oCJutro
  • 29oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka