INFORMATOR INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W GMINIE SOSNOWIEC

Gmina Sosnowiec wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin z małymi dziećmi podejmuje szereg działań, które mają na celu ich wsparcie. Najistotniejsze działania związane są z przystosowywaniem   i organizowaniem nowych miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców miasta. Poszerzanie oferty w zakresie zabezpieczenia opieki nad dziećmi do lat 3, to przede wszystkim tworzenie nowych miejsc w jednostce miejskiej - Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu oraz wspieranie przez miasto podmiotów niepublicznych, które realizują zadania w zakresie opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Sosnowca. Jednym z elementów polityki prorodzinnej miasta jest stwarzanie warunków do jak najlepszego życia mieszkańców, a także inicjowanie rozwiązań, które umożliwiają  rodzinom z małymi dziećmi godzenie ról rodzicielskich z zawodowymi. Zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a sferą rodzinną w szczególności dotyczy kobiet. Niski poziom zatrudnienia kobiet przekłada się na zwiększone ryzyko ubóstwa wśród rodzin, a także na niewykorzystanie potencjału kobiet, ich wiedzy, umiejętności i kompetencji. Rozwiązania w zakresie opieki nad dziećmi do lata 3, w gminie Sosnowiec wspierają rodziny z małymi dziećmi i pozwalają im na zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym.

 Regulacje prawne w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekunów w żłobków lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego

W gminie Sosnowiec w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 funkcjonują:

  • placówki, które funkcjonują jako jednostki budżetowe gminy Sosnowiec:

Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu, w skład którego wchodzi 8 oddziałów żłobka, Klub Dziecięcy i Klub Dziecięcy nr 2.

  • placówki niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

1. Niepubliczny Żłobek przy Centrum Edukacji i Rozwoju „Promyczek” ul. Jagiellońska 1b

2.Centrum Edukacyjne „Tulipanów”  ul. Tulipanów 6

3.Prywatny Żłobek „Bolek i Lolek” ul. Sobieskiego 25

4.Niepubliczny Żłobek przy Centrum Zabawy i Rozwoju „ELFIK” ul. Stalowa 9

5.Niepubliczny Żłobek przy Centrum Zabawy i Rozwoju „ELFIK” ul. Prosta 12A

6.Niepubliczny Żłobek „BOBO” ul. Kukułek 47

7.Niepubliczny Żłobek „KRAINA MALUCHA” ul. Gwiezdna 24

8.Niepubliczny Żłobek „KRAINA MALUCHA” ul. Wyspiańskiego 89A

9.Niepubliczny Żłobek „KRAINA MALUCHA” ul. Długosza 1

10.Niepubliczny Żłobek „Calineczka” ul. Bracka 18

11.Niepubliczny Żłobek „Calineczka” ul. Bohaterów Monte Cassino 24B

12.Niepubliczny Żłobek „Fasolka” ul. Braci Mieroszewskich 124a

13.Niepubliczny Żłobek „Pozytywny Żłobek” ul. Naftowa 31

14.Niepubliczny Żłobek „Kraina Odkrywcy” ul. Ks. J.Popiełuszki 36

15.Niepubliczny Żłobek „Akademia Kolorowych Podróży” ul. Partyzantów 11

16.Niepubliczny Żłobek Integracyjny „Malinowy Domek” al. Wolności 22

17.Integracyjny Żłobek „Cogito” ul. Klonowa 12

18. Żłobek Zagłębiaczek ul. Wyspiańskiego 87

Zgodnie z Uchwałą Nr 906/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014r.    z późniejszymi zmianami (Uchwała Nr 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2019r.) w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Sosnowiec, osoby fizyczne lub podmioty prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą ubiegać o dotację celową z budżetu miasta Sosnowca. Wysokość dotacji w kwocie 500 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką  w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin dziennie, którego rodzice lub opiekunowie zamieszkują na terenie miasta Sosnowca

"Zgodnie z zapisami art. 27 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi prezydent miast właściwy ze  względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a".

 

 

Ministerialny Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

MAPA ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH

ZASADY WPISU DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

ZASADY WPISU DO WYKAZU DZIENNYCH OPIEKUNÓW

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - RODO

 

  • 19
  • lipca 2024Piątek
Imieniny: Arseniusz, Marcin, Wincenty, Lutobor, Rufin
Pogoda:
  • 26oCTeraz
  • 27oCJutro
  • 29oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka