Bądz EKO!

Edukacja ekologiczna jest działaniem prowadzonym od lat na terenie miasta. Społeczeństwo jest informowane na bieżąco o działaniach podejmowanych w zakresie ochrony środowiska, między innymi w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej. Gmina prowadziła również aktywne formy edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w formie licznych konkursów, imprezy z okazji „Dni Ziemi”, zakupiono lub dofinansowano zakup nagród dla uczestników konkursów. Wspierano również finansowo i merytorycznie działania z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach: zakup materiałów dydaktycznych, warsztaty, konkursy, wystawy. Władze miasta współdziałają również z przedstawicielami środowisk naukowych, firmami i pozarządowymi organizacjami w celu wykorzystania różnych form edukacji ekologicznej.

Kwitnąca surmia (katalpa) w Parku Sieleckim

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska ma na celu kształtowanie aktywnej postawy i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego wśród mieszkańców miasta (głównie wśród dzieci i młodzieży). Realizują Plan gospodarki odpadami dla miasta Sosnowca w zakresie edukacji ekologicznej, mając jednocześnie na względzie zmniejszenie ilości i negatywnego oddziaływania odpadów deponowanych na składowisku, prowadzone są działania mające na celu wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych - odpadów niebezpiecznych, w postaci zużytych baterii oraz przeterminowanych leków. W tym celu kontynuowany jest m.in. w mieście konkurs związany z planowanym wprowadzeniem segregacji odpadów „u źródła” tj. zbiórka zużytych baterii w placówkach oświatowych.
Konkurs organizowany jest od 1996 r. Początkowo zbiórka zużytych baterii prowadzona była w szkołach podstawowych. Obecnie w zbiórce biorą udział również przedszkola, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Dodatkowo w listopadzie 2007 r., rozstawiono pojemniki do zbiórki w/w odpadów we wszystkich budynkach Urzędu Miejskiego. W 2003 i 2004 r. zorganizowany został konkurs pod hasłem „Dbam o otoczenie miejsca, w którym się uczę”, przeznaczony dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Sosnowca. Celem konkursu było inicjowanie działań kształtujących aktywna postawę i poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego wśród uczniów.
Od 2003 r. Sosnowiec jest uczestnikiem Kampanii” Europejski Dzień bez Samochodu” i Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, organizowanej corocznie w miesiącu wrześniu przy udziale Ministra Transportu.
W 2005 r. miasto zorganizowało konkurs dla administratorów budynków mieszkalnych budownictwa wielorodzinnego, zlokalizowanych na terenie Sosnowca (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, administracje zasobów mieszkaniowych komunalnych itp.) na „Najładniej ukwiecony balkon w Sosnowcu”.
W 2007 r. zorganizowany został konkurs dla mieszkańców Sosnowca pn. „Najładniej ukwiecony balkon i ogródek przydomowy w Sosnowcu”. Konkurs przeprowadzony został w trzech n/w kategoriach: balkon w obiektach budownictwa wielorodzinnego, balkon w obiektach budownictwa jednorodzinnego, ogródek przydomowy.
Również w 2007 r. ogłoszony i rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich pn. Przyroda Sosnowca.
W celu poprawy warunków życia mieszkańców oraz spełnienia wymagań Unii Europejskiej w zakresie oczyszczalni ścieków komunalnych Miasto Sosnowiec podjęło się realizacji projektu „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu”. Projekt zainicjowany został w dniu 19 grudnia 2003r. decyzją Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania. Największa w historii miasta inwestycja o wartości około 106 mln zł, polegała na budowie ponad 15-kilometrowego kolektora sanitarnego „Bobrek” wraz z 4 przepompowniami oraz modernizacji oczyszczalni ścieków Radocha II. Kolektor Bobrek zlokalizowany jest w południowo- wschodnich rejonach Sosnowca i zapewnia odbiór ścieków z terenów już skanalizowanych, a w przyszłości umożliwi utworzenie systemu odprowadzania ścieków z terenów obecnie nie skanalizowanych. Modernizowana oczyszczania, poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i automatyzację pracy urządzeń gwarantuje osiągnięcie wymaganych przepisami prawa maksymalnych pomiarów stężeń substancji organicznych zawartych w ściekach oczyszczonych.
Realizacja Projektu „Gospodarka ściekowa w Sosnowca” to pierwszy etap porządkowania gospodarki ściekowej w mieście. Aktualnie opracowywany jest II etap Projektu dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w rejonach dotychczas nie skanalizowanych lub na, terenach na których sieci są w bardzo złym stanie technicznym. Łączna długość sieci kanalizacyjnej, planowanej do realizacji w ramach Projektu wynosi około 349 km Szacunkowa wartość projektu wynosi około 670 mln zł, a okres realizacji przypada na lata 2010-2015.
 

  • 25
  • lutego 2024Niedziela
Imieniny: Cezary, Wiktor, Lubart, Antonina, Adam
Pogoda:
  • 9oCTeraz
  • 11oCJutro
  • 13oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka